Privacyverklaring

Stichting Lestrix kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van
de diensten van Stichting Lestrix, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
inschrijfformulierop de website aan Stichting Lestrix verstrekt.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • Voorletters
  • Achternaam
  • Adres
  • Mailadres
  • Registratienummer
  • Geboortedatum

Waarom heeft Stichting Lestrix persoonsgegevens nodig?

Stichting Lestrix verwerkt uw persoonsgegevens om u in te kunnen plannen voor een
cursus,en/of u aan te melden bij een exameninstituut. Dit dient ter uitvoering van de
overeenkomst die u met ons sluit op het moment van inschrijving. Wanneer u niet de
gevraagde persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij niet de gevraagde dienst
leveren. Daarnaast kan Stichting Lestrix uw mailadres gebruiken voor onder andere het
toesturen van een nieuwsbrief.

Worden uw gegevens gedeeld?

Stichting Lestrix verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. In de praktijk komt dit erop neer dat Stichting Lestrix uw persoonsgegevens
verstrekt aan het SVH indien u een SVH examen doet en aan Stichting RPMV wanneer u
een examen bij RPMV doet of aan een andere examinerende instantie die op dat moment
van toepassing is.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Stichting Lestrix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Echter omdat u examens doet die
voor de rest van uw leven geldig zijn, vinden wij het noodzakelijk uw gegevens te bewaren
totdat u aangeeft dit niet meer te wensen. De gegevens die nodig zijn voor het opmaken
van facturen worden minimaal 7 jaar bewaard daar wij dit wettelijk verplicht zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen bij Stichting
Lestrix. Stichting Lestrix zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek
reageren. In een uitzonderlijk geval houden wij het recht om gebruik te maken van een
termijn van 3 maanden om te reageren.

Mochten wij in uw ogen niet goed omgaan met uw gegevens dan behoudt u te allen tijde
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Stichting Lestrix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact op.

Alle medewerkers en docenten van Stichting Lestrix hebben een geheimhoudingsverklaring
ondertekend.

Beveiligingsincidenten worden geregistreerd en onderzocht. Een ernstig datalek wordt
binnen 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek wordt altijd gemeld
aan de betrokkene(n).

De tekst van dit Privacy statement kan door Stichting Lestrix worden aangepast, gelet op
nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient
daaromaanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site
bezoekt.

Bedankt voor de interesse!


We gaan binnenkort beginnen met het aanbieden van onze cursussen en nascholingen.
Laat hier uw email adres achter dan laten we het meteen weten zodra we gaan beginnen!

Bedankt voor uw aanmelding!