Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:
Stichting Lestrix

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door Stichting Lestrix
hierna te noemen SL.

Artikel 2

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten evenals de uitvoering van werkzaamheden geschieden uitsluitend
onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele door de
opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het
aanmelden via website of e-mail verstrekt opdrachtgever een opdracht tot facturering, levering en uitvoering van
werkzaamheden en gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

Artikel 3

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen op basis van schriftelijke aanmelding via
website of e-mail voordat met de uitvoering van de opdracht/levering is begonnen.

Artikel 4 Prijzen

Na het verzoek d.m.v. aanmelding via de website of e-mail zal de daarvoor overeengekomen prijs via een
digitale factuur in rekening worden gebracht.
In geval van wijziging van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst
behoudt SL zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
Prijzen vastgelegd in offertes zijn 2 weken geldig.
De bij het aangaan overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. SL heeft
het recht de prijzen ieder jaar aan te passen volgens indexering.

Artikel 5 Leveringen en uitvoering der werkzaamheden

De leveringen en werkzaamheden zullen worden gedaan/uitgevoerd conform de wijze en op het tijdstip zoals
overeengekomen, uitgaande van normale werktijden en werkdagen.
Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van levering/uitvoering als bij benadering
overeengekomen.
SL zal levering en uitvoering van zaken doen geschieden onder auspiciën van een daartoe deskundig persoon. Er
wordt vanuit opleidingsdoelstellingen altijd gestreefd naar voldoende vakbekwaamheid.
Indien de oorzaak van niet of niet tijdige levering/ uitvoering binnen de risicosfeer van SL ligt, zal deze zo
spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van SL,
tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der
overeengekomen werkzaamheden.
Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende levering of
werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.
Indien als gevolg van één of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van één der partijen, de uitvoering niet of
niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden
zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd.
Onder niet binnen de risicosfeer van één der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie,
internet- en/of digitale storingen of problemen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en
elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de
verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 6 Extra kosten, meer- en minderwerk

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de standaard
overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.
Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de levering uitermate bezwaarlijk of door
overmacht onmogelijk is geworden, heeft SL het recht te vorderen dat de uitvoering van de
levering/werkzaamheden zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of
grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen indien zulks mogelijk is.
De meerdere of mindere kosten uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl SL
bovendien recht zal hebben op vergoeding van reeds ontstane doch onnut gebleken kosten.
De hierboven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen
onverlet.

Artikel 7 Betaling

Facturen worden zoveel mogelijk per email verzonden naar het daartoe bij SL bekende emailadres. Wanneer
facturen naar een ander emailadres of per post gestuurd dienen te worden kan dit aan de afdeling administratie
doorgegeven worden.
Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 8 dagen na factuurdatum
plaats te vinden.
Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd
gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met 2%.
Bij verkoop van goederen heeft het SL te allen tijde het recht volledige betaling te verlangen vóór het tijdstip van
aflevering.
Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn, evenals andere bijkomende
kosten.

Artikel 8 Reclames

Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen leveringen/ werkzaamheden dienen
binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever
ter zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Zolang op een reclamering door SL nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn
verplichtingen, en dus betaling, te voldoen.

Artikel 9 Niet-nakoming en beëindiging

Indien niet-nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog,
revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking,
bedrijfsbezetting, brand of transportmoeilijkheden, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van
overmacht.
In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, alsmede in geval één der partijen
surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere
partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden,
zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten te
behouden.

Artikel 10 Garanties en aansprakelijkheid

Mededelingen door of namens SL betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) leveringen/ werkzaamheden,
de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie
indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
SL is verplicht zich in te spannen om de afgesproken leveringen of werkzaamheden naar beste vermogen te
verrichten in het licht van het beoogde resultaat.
SL is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der levering of werkzaamheden
mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is
van opzet of grove schuld van de kant van SL.
In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven
gaan.
Bij het verkopen van producten garandeert SL dat deze zijn toegelaten/ gebruik is toegestaan in Nederland.
Iedere aansprakelijkheid van SL voor schade die ontstaat als gevolg van (toepassing van ) de betreffende
producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van SL.
In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is
verkocht.

Artikel 11 Opzegging en beëindiging

Bij annulering van een overeenkomst of levering ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is SL gerechtigd aan
de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 30% van het
bedrag, dat met de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving.
Bij niet-nakoming van de overeenkomst of levering door één der partijen zal de overeenkomst of levering door
de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de
eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn
verplichtingen voldoet; zonder rechterlijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst of levering tevens
onmiddellijk ontbinden wanneer de andere partij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement
wordt gesteld of wordt geliquideerd, één en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en
onverminderd alle hem verder toekomende rechten.
Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van SL kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens SL
overdragen aan een derde.

Artikel 12 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen SL en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van opdrachtnemer.
Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 13 Klachten en tekortkomingen

In geval van klachten over de inhoud of kwaliteit van educatiemiddelen, leveringen, communicatie of
werkzaamheden kan via info@lestrix.nl verzocht worden om een klachtenprocedure in te zetten. Uit deze
procedure zal blijken of er onderling naar wederzijdse tevredenheid een oplossing kan worden gevonden. Is dit
niet het geval dan zal een externe geschillencommissie de zaak in behandeling nemen.

Opgesteld te Leusden op 01 maart 2022 en gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort.
Stichting Lestrix

Bedankt voor de interesse!


We gaan binnenkort beginnen met het aanbieden van onze cursussen en nascholingen.
Laat hier uw email adres achter dan laten we het meteen weten zodra we gaan beginnen!

Bedankt voor uw aanmelding!